EASYKLIMA.PL PRIVATLIVSPOLITIK

Indholdsfortegnelse:

  1. GENERELLE BESTEMMELSER
  2. GRUNDE TIL DATABEHANDLING
  3. FORMÅL, GRUNDLAG OG VARIGHED AF DATABEHANDLING PÅ HJEMMESIDEN
  4. MODTAGERE AF DATA PÅ HJEMMESIDEN
  5. PROFILERING PÅ HJEMMESIDEN
  6. DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER
  7. COOKIES PÅ HJEMMESIDEN OG ANALYSER
  8. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1.1. Denne fortrolighedspolitik for hjemmesiden er kun til orientering, hvilket betyder, at den ikke udgør en kilde til forpligtelse for tjenestemodtagere eller kunder på hjemmesiden. Privatlivspolitikken indeholder primært regler vedrørende administratorens behandling af personoplysninger på hjemmesiden, herunder grundlaget, formålet og varigheden af behandlingen af personoplysninger og de registreredes rettigheder samt oplysninger om brugen af cookies og analytiske værktøjer på hjemmesiden.
1.2. Administratoren af de personlige data, der indsamles via hjemmesiden, er hjemmesiden, der er tilgængelig på internetadressen www.easyklima.pl drives af Perfect Sale Sp. z o.o. Solec 18/B21, Warszawa, Polen E-mail: [email protected]; NIP: 7011112775 ; moms: PL7011112775 ; aktiekapital 5000 PLN; e-mail-adresse: [email protected].
1.3. Personoplysninger på hjemmesiden behandles af administratoren i overensstemmelse med den gældende lovgivning, især Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) – i det følgende benævnt “RODO” eller “RODO-forordningen“. Den officielle tekst til RODO-forordningen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.4. Brugen af hjemmesiden, herunder køb, er frivillig. Ligeledes er den relaterede levering af personoplysninger fra kunden eller klienten, der bruger hjemmesiden, frivillig med to undtagelser: (1) indgåelse af kontrakter med administratoren – Manglende levering, i de tilfælde og i det omfang, der er angivet på hjemmesiden og i vilkårene og betingelserne for hjemmesiden og denne fortrolighedspolitik, af de personoplysninger, der er nødvendige for at indgå og udføre en salgsaftale eller en aftale om levering af elektroniske tjenester med administratoren, resulterer i, at det er umuligt at indgå den nævnte aftale. Levering af personoplysninger i et sådant tilfælde er et kontraktligt krav, og hvis den registrerede ønsker at indgå en given aftale med administratoren, er han/hun forpligtet til at levere de krævede data. Hver gang angives omfanget af data, der kræves for at indgå en kontrakt, på forhånd på hjemmesiden og i hjemmesidens vilkår og betingelser; (2) Lovbestemte forpligtelser for den dataansvarlige – levering af personoplysninger er et lovbestemt krav som følge af generelt gældende love, der pålægger administratoren en forpligtelse til at behandle personoplysninger (f.eks. behandling af data med henblik på at føre skatte- eller regnskabsbøger), og manglende levering af sådanne data vil forhindre administratoren i at udføre sådanne forpligtelser.
1.5.Den dataansvarlige skal udvise særlig omhu for at beskytte interesserne hos de personer, hvis personoplysninger den behandler, og skal især være ansvarlig for og sikre, at de indsamlede oplysninger er: (1) behandles lovligt; (2) indsamles til bestemte, legitime formål og ikke underkastes yderligere behandling, der er uforenelig med disse formål; (3) er materielt korrekte og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil de behandles; (4) opbevares på en måde, der gør det muligt at identificere de registrerede, i et tidsrum, der ikke er længere end nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen; og (5) behandles på en måde, der sikrer passende sikkerhed for personoplysninger, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, ved hjælp af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.
1.6. Under hensyntagen til behandlingens art, omfang, sammenhæng og formål samt risikoen for krænkelse af fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder af varierende sandsynlighed og alvor gennemfører den dataansvarlige passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at behandlingen udføres i overensstemmelse med denne forordning, og for at kunne påvise dette. Disse foranstaltninger skal revideres og opdateres efter behov. Administratoren skal anvende tekniske foranstaltninger til at forhindre uautoriserede personers erhvervelse og ændring af personoplysninger, der overføres elektronisk.
1.7. Alle ord, sætninger og akronymer, der optræder i denne privatlivspolitik, og som begynder med et stort bogstav (f.eks. Sælger, Hjemmeside, Elektronisk tjeneste), skal forstås i overensstemmelse med deres definition i Hjemmesidens vilkår og betingelser, der er tilgængelige på Hjemmesiden.

2. GRUNDE TIL BEHANDLING

2.1. Den dataansvarlige er berettiget til at behandle personoplysninger, hvis og i det omfang en eller flere af følgende betingelser er opfyldt: (1) den registrerede har givet sit samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål; (2) behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at tage skridt på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt; (3) behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler den dataansvarlige; eller (4) behandlingen er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, der forfølges af den dataansvarlige eller af en tredjepart, medmindre sådanne interesser tilsidesættes af den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger, især hvis den registrerede er et barn.
2.2. Den dataansvarliges behandling af personoplysninger kræver i hvert enkelt tilfælde, at der foreligger mindst én af de grunde, der er angivet i punkt. 2.1. i Privatlivspolitikken. De specifikke grunde til administratorens behandling af personoplysninger om tjenestemodtagere og kunder på hjemmesiden er angivet i det næste afsnit i fortrolighedspolitikken – med henvisning til det givne formål med administratorens behandling af personoplysninger.

3. FORMÅL, GRUNDLAG OG VARIGHED AF DATABEHANDLING PÅ HJEMMESIDEN

3.1. I hvert tilfælde er formålet, grundlaget, perioden og modtagerne af de personoplysninger, der behandles af den dataansvarlige, resultatet af de aktiviteter, der udføres af den respektive tjenestemodtager eller kunde på webstedet eller af den dataansvarlige.
3.2. Administratoren kan behandle personoplysninger på hjemmesiden til følgende formål, af de grunde og i de perioder, der er angivet i tabellen nedenfor:

Formål med databehandlingRetsgrundlag for databehandlingPeriode for opbevaring af data
Udførelse af en salgskontrakt eller en aftale om levering af en elektronisk tjeneste eller handling på anmodning fra den registrerede forud for indgåelse af ovennævnte kontrakter.Artikel 6, stk. 1, litra b), i RODO-forordningen (opfyldelse af en kontrakt) – behandling er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at træffe foranstaltninger på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.Oplysningerne skal opbevares i det tidsrum, der er nødvendigt for udførelsen, opsigelsen eller på anden måde udløbet af den indgåede salgsaftale eller elektroniske serviceaftale.
Direkte markedsføringArtikel 6(1)(f) i RODO-forordningen (administratorens legitime interesse) – behandlingen er nødvendig for at varetage administratorens legitime interesser – bestående af at varetage administratorens interesser og gode image, dens hjemmeside og forsøg på at sælge produkter.Oplysningerne skal opbevares i den periode, hvor den legitime interesse, som administratoren forfølger, eksisterer, men ikke længere end forældelsesfristen for administratorens krav mod den registrerede på grund af administratorens forretningsaktiviteter. Forældelsesperioden bestemmes af lovbestemmelserne, især i civilloven (den grundlæggende forældelsesperiode for krav relateret til forretningsaktiviteter er tre år, og for salgsaftalen er den to år). Administratoren må ikke behandle data med henblik på direkte markedsføring i tilfælde af en effektiv indsigelse mod dette fra den registrerede.
MarkedsføringArtikel 6(1)(a) i RODO-forordningen (samtykke) – den registrerede har givet samtykke til den dataansvarliges behandling af hans/hendes personoplysninger til markedsføringsformål.Oplysningerne gemmes, indtil den registrerede trækker sit samtykke til yderligere behandling til dette formål tilbage.
Kundens udtalelse om den indgåede salgskontraktArtikel 6(1)(a) i RODO-forordningen – den registrerede har givet sit samtykke til behandling af sine personoplysninger med det formål at udtrykke en mening.Oplysningerne gemmes, indtil den registrerede trækker sit samtykke til yderligere behandling til dette formål tilbage.
BogholderiArtikel 6, stk. 1, litra c), i RODO-forordningen sammenholdt med artikel 74, stk. 2, i regnskabsloven, dvs. af 30. januar 2018. (Journal of Laws of 2018, item 395 as amended) – behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, der påhviler administratoren.Oplysningerne opbevares i den periode, der kræves i henhold til loven om, at administratoren skal føre regnskab (5 år, beregnet fra begyndelsen af året efter det regnskabsår, som oplysningerne vedrører).
Fastsætte, gøre gældende eller forsvare krav, som administratoren kan gøre gældende, eller som kan gøres gældende mod administratoren.RODO-forordningens artikel 6, stk. 1, litra f) (administratorens legitime interesse) – behandlingen er nødvendig for at varetage administratorens legitime interesser – som består i at fastlægge, gøre gældende eller forsvare krav, som administratoren måtte rejse, eller som måtte blive rejst mod administratoren.Oplysningerne skal opbevares i den periode, hvor den legitime interesse, som administratoren forfølger, eksisterer, men ikke længere end i forældelsesperioden for krav, der kan rejses mod administratoren (den grundlæggende forældelsesperiode for krav mod administratoren er seks år).
Brug af hjemmesiden og sikring af dens korrekte funktionArtikel 6, stk. 1, litra f), i RODO-forordningen (administratorens legitime interesse) – behandlingen er nødvendig af hensyn til administratorens legitime interesser – bestående af drift og vedligeholdelse af webstedetOplysningerne skal opbevares i den periode, hvor den legitime interesse, som administratoren forfølger, eksisterer, men ikke længere end forældelsesfristen for administratorens krav mod den registrerede på grund af administratorens forretningsaktiviteter. Forældelsesperioden bestemmes af lovbestemmelserne, især civilloven (den grundlæggende forældelsesperiode for krav i forbindelse med forretningsaktiviteter er tre år, og for salgsaftalen er den to år).
føre statistik og analysere trafikken på hjemmesidenArtikel 6(1)(f) i RODO-forordningen (administratorens legitime interesse) – behandlingen er nødvendig til formål, der udspringer af administratorens legitime interesser – bestående i at føre statistik og analysere trafikken på hjemmesiden for at forbedre hjemmesidens funktion og øge salget af produkter.Oplysningerne skal opbevares i den periode, hvor den legitime interesse, som administratoren forfølger, eksisterer, men ikke længere end forældelsesfristen for administratorens krav mod den registrerede på grund af administratorens forretningsaktiviteter. Forældelsesperioden bestemmes af lovbestemmelserne, især civilloven (den grundlæggende forældelsesperiode for krav i forbindelse med forretningsaktiviteter er tre år, og for salgsaftalen er den to år).

4. MODTAGERE AF DATA PÅ HJEMMESIDEN

4.1. For at hjemmesiden kan fungere korrekt, herunder udførelsen af indgåede salgsaftaler, er det nødvendigt for administratoren at bruge tjenester fra eksterne enheder (som f.eks. en softwareudbyder, kurer eller betalingsbehandler). Administratoren må kun bruge tjenester fra sådanne databehandlere, der giver tilstrækkelige garantier for implementering af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så behandlingen opfylder kravene i RODO-forordningen og beskytter de registreredes rettigheder.
4.2. Personoplysningerne kan overføres af den dataansvarlige til et tredjeland, hvorved den dataansvarlige skal sikre, at dette i så fald sker i forhold til et land, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau – i overensstemmelse med RODO-forordningen, og i tilfælde af andre lande, at overførslen sker på grundlag af standard databeskyttelsesklausuler. Den dataansvarlige skal sikre, at den registrerede er i stand til at få en kopi af sine data. Den dataansvarlige overfører kun de indsamlede personoplysninger, hvis og i det omfang det er nødvendigt for opfyldelsen af det specifikke formål med behandlingen i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
4.3. Den dataansvarliges overførsel af data finder ikke sted i alle tilfælde og ikke til alle modtagere eller kategorier af modtagere, der er angivet i privatlivspolitikken – den dataansvarlige overfører kun data, når det er nødvendigt for at opfylde det givne formål med behandling af personoplysninger, og kun i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde det.
4.4. Personoplysninger om tjenestemodtagere og kunder på hjemmesiden kan videregives til følgende modtagere eller kategorier af modtagere:

1.1.1. transportører – i tilfælde af en kunde, der bruger hjemmesidens metode til produktlevering via kurertjeneste, skal administratoren gøre kundens indsamlede personoplysninger tilgængelige for den valgte transportør, der udfører forsendelsen på vegne af administratoren i det omfang, det er nødvendigt for at fuldføre leveringen af produktet til kunden.
1.1.2. udbydere af elektroniske betalinger eller kortbetalinger – i tilfælde af en kunde, der bruger den elektroniske betalingsmetode eller kreditkortbetaling på hjemmesiden, stiller administratoren kundens indsamlede personoplysninger til rådighed for en udvalgt enhed, der håndterer ovennævnte betalinger på hjemmesiden på vegne af administratoren i det omfang, det er nødvendigt for at håndtere kundens betaling.
1.1.3. kreditorenheder – i tilfælde af en kunde, der bruger afbetalingsmetoden på hjemmesiden, stiller administratoren kundens indsamlede personoplysninger til rådighed for en udvalgt enhed, der håndterer de førnævnte betalinger på hjemmesiden efter anmodning fra administratoren i det omfang, det er nødvendigt for at håndtere den betaling, som kunden har foretaget.
1.1.4. udbydere af feedbackundersøgelser – i tilfælde af en kunde, der har indvilliget i at udtrykke sin mening om en indgået salgsaftale, stiller administratoren kundens indsamlede personoplysninger til rådighed for en udvalgt enhed, der leverer et system med undersøgelser, der giver meninger om salgsaftaler, der er indgået på hjemmesiden efter anmodning fra administratoren, i det omfang det er nødvendigt for kunden at udtrykke sin mening ved hjælp af systemet med undersøgelser, der giver meninger.
1.1.5. tjenesteudbydere, der forsyner administratoren med tekniske, IT- og organisatoriske løsninger, der gør det muligt for administratoren at udføre sin forretningsaktivitet, herunder hjemmesiden og de elektroniske tjenester, der leveres via den (især en udbyder af computersoftware til drift af hjemmesiden, en e-mail- og hostingudbyder og en udbyder af forretningsstyring og teknisk supportsoftware til administratoren) – administratoren stiller kun kundens indsamlede personoplysninger til rådighed for den valgte udbyder, der handler på dennes vegne, i tilfælde af og i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde det givne formål med databehandling i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.
1.1.6. leverandører af regnskabsmæssige, juridiske og rådgivende tjenester, der yder regnskabsmæssig, juridisk eller rådgivende støtte til administratoren (især et revisionsfirma, advokatfirma eller inkassofirma) – administratoren stiller kun kundens indsamlede personoplysninger til rådighed for den valgte leverandør, der handler på hans/hendes vegne, i tilfælde af og i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde det givne formål med databehandlingen i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
1.1.7. udbydere af sociale plug-ins, scripts og andre lignende værktøjer, der gør det muligt for en besøgendes browser at downloade indhold fra udbydere af sådanne plug-ins på webstedet (f.eks. logge ind med login-data til sociale netværk) og videregive den besøgendes personlige data til disse udbydere til dette formål, herunder:
1.1.7.1. Facebook Ireland Ltd. – Administratoren bruger Facebooks sociale plug-ins på hjemmesiden (f.eks. Like-knap, Share eller login via Facebooks login-data) og indsamler og deler derfor kundens personlige data ved brug af hjemmesiden med Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) i det omfang og i overensstemmelse med den privatlivspolitik, der er tilgængelig her: https://www.facebook.com/about/privacy/ (disse data omfatter oplysninger om dine aktiviteter på hjemmesiden – herunder oplysninger om din enhed, websteder, du besøger, køb, reklamer, du ser, og hvordan du bruger tjenesterne – uanset om du har en Facebook-konto og er logget ind på Facebook).

5. PROFILERING PÅ HJEMMESIDEN

5.1. RODO-forordningen pålægger den dataansvarlige en forpligtelse til at give oplysninger om automatiseret beslutningstagning, herunder profilering som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, i RODO-forordningen og, i det mindste i disse tilfælde, relevante oplysninger om metoderne til en sådan beslutningstagning samt om betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede. Med dette i tankerne giver den dataansvarlige oplysninger om mulig profilering i dette afsnit af privatlivspolitikken.
5.2. Administratoren kan bruge profilering på hjemmesiden til direkte markedsføringsformål, men de beslutninger, der træffes på grundlag heraf af administratoren, vedrører ikke indgåelse eller afvisning af en salgsaftale eller muligheden for at bruge elektroniske tjenester på hjemmesiden. Effekten af brugen af profilering på hjemmesiden kan f.eks. være at give en person en rabat, at sende ham/hende en rabatkode, at minde ham/hende om uafsluttede køb, at sende ham/hende et tilbud på et produkt, der kan svare til personens interesser eller præferencer eller at tilbyde bedre betingelser sammenlignet med hjemmesidens standardtilbud. På trods af profileringen er det op til den enkelte frit at beslutte, om vedkommende vil benytte sig af rabatten eller de bedre betingelser, der modtages på denne måde, og foretage et køb på hjemmesiden.
5.3. Profilering på hjemmesiden indebærer automatisk analyse eller forudsigelse af en persons adfærd på hjemmesiden, f.eks. ved at tilføje et bestemt produkt til en indkøbskurv, browse en bestemt produktside på hjemmesiden eller ved at analysere tidligere købshistorik foretaget på hjemmesiden. Betingelsen for en sådan profilering er, at administratoren har den pågældende persons personoplysninger for efterfølgende at kunne sende personen f.eks. en rabatkode.
5.4. Den registrerede har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, og som har retsvirkning for den registrerede eller på lignende måde i væsentlig grad påvirker den registrerede.

6. DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

6.1. Ret til adgang, berigtigelse, begrænsning, sletning eller portabilitet – den registrerede har ret til at anmode den dataansvarlige om adgang til sine personoplysninger, berigtigelse, sletning (“retten til at blive glemt”) eller begrænsning af behandlingen og har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen samt ret til dataportabilitet. De detaljerede betingelser for udøvelse af ovennævnte rettigheder er angivet i artikel 15-21 i RODO-forordningen.
6.2. Ret til at trække samtykke tilbage til enhver tid – den person, hvis data behandles af den dataansvarlige på grundlag af hans eller hendes samtykke (i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) eller artikel 9, stk. 2, litra a) i RODO-forordningen), har han eller hun ret til at trække samtykke tilbage til enhver tid uden at påvirke lovligheden af den behandling, der er udført på grundlag af samtykke før tilbagetrækningen.
6.3. Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed – den person, hvis data behandles af den dataansvarlige, har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden på den måde og måde, der er angivet i bestemmelserne i RODO-forordningen og polsk lov, især loven om beskyttelse af personoplysninger. Tilsynsmyndigheden i Polen er præsidenten for kontoret for beskyttelse af personoplysninger.
6.4. Ret til indsigelse – den registrerede har til enhver tid ret til – af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) (offentlighedens interesse eller opgaver) eller litra f) (den dataansvarliges legitime interesse), herunder profilering på grundlag af disse bestemmelser. I et sådant tilfælde må den dataansvarlige ikke længere behandle disse personoplysninger, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, som går forud for den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller grunde til, at krav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
6.5. Ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring – hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger vedrørende dem med henblik på sådan markedsføring, herunder profilering, i det omfang behandlingen er relateret til sådan direkte markedsføring.
6.6. For at udøve de rettigheder, der henvises til i dette afsnit af privatlivspolitikken, kan administratoren kontaktes ved at sende en passende besked skriftligt eller via e-mail til administratorens adresse, der er angivet i begyndelsen af privatlivspolitikken, eller ved at bruge den kontaktformular, der findes på hjemmesiden.

7. COOKIES PÅ HJEMMESIDEN OG ANALYSER

7.1. Cookies er små tekstfiler, der sendes af en server og gemmes på en besøgendes hjemmeside (f.eks. på harddisken på en computer, bærbar computer eller smartphone-hukommelseskort – afhængigt af den enhed, der bruges af den besøgende på vores hjemmeside). Detaljerede oplysninger om cookies og historien om deres oprettelse kan blandt andet findes her: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
7.2. De cookies, der kan sendes af hjemmesiden, kan opdeles i forskellige typer efter følgende kriterier:

Af deres udbyder:
1) deres egne (oprettet af administratorens hjemmeside) og 2) dem, der tilhører tredjeparter (andre end administratoren).
Efter varigheden af deres lagring på enheden hos den besøgende på webstedet:
1) sessionsfiler (gemmes, indtil du logger ud af webstedet eller slukker for din webbrowser) og
2) permanente (gemmes i en bestemt periode, defineret af parametrene for hver fil eller indtil manuel fjernelse)
Med hensyn til formålet med deres brug:
1) nødvendig (for at muliggøre korrekt funktion af webstedets side),
2) funktionelle/præferentielle (muliggør tilpasning af webstedets side til den besøgendes præferencer),
3) analytiske og præstationsmæssige (indsamling af oplysninger om, hvordan hjemmesiden bruges),
4) markedsføring, reklame og social (indsamling af oplysninger om den besøgende på webstedet for at vise reklamer til ham/hende, personliggøre dem, måle deres effektivitet og udføre andre markedsføringsaktiviteter, herunder på websteder, der er adskilt fra webstedet, såsom sociale netværk eller andre websteder, der tilhører de samme reklamenetværk som webstedet).


7.3. Administratoren kan behandle de data, der er indeholdt i cookies, når besøgende bruger hjemmesiden til følgende specifikke formål:

Formål med at bruge cookies på administratorens hjemmesideIdentificere brugere som logget ind på hjemmesiden og vise, at de er logget ind (vigtige cookies)
huske de produkter, du har lagt i din indkøbskurv, med henblik på at afgive en ordre (cookies påkrævet)
lagring af data fra udfyldte bestillingsformularer, undersøgelser eller login-data til webstedet (vigtige og/eller funktionelle/præference-cookies)
tilpasning af hjemmesidens indhold til kundens individuelle præferencer (f.eks. med hensyn til farver, skriftstørrelse, sidelayout) og optimering af brugen af hjemmesidens sider (funktionelle/præference-cookies)
føre anonyme statistikker over, hvordan hjemmesiden bruges (analytiske cookies og performance-cookies)
at vise og gengive reklamer, at begrænse antallet af gange, reklamer vises, og at ignorere reklamer, som kunden ikke ønsker at se, at måle effektiviteten af reklamer og at personalisere reklamer, dvs. at undersøge adfærdskarakteristika for besøgende på webstedet ved at analysere deres handlinger anonymt (f.eks. gentagne besøg på bestemte sider, nøgleord osv.) for at oprette deres profil og give dem reklamer, der er skræddersyet til deres forventede interesser, også når de besøger andre websteder på Google Ireland Ltd.s og Facebook Ireland Ltd.s reklamenetværk. (cookies til markedsføring, annoncering og sociale medier)

7.4. Det er muligt at kontrollere med de mest populære webbrowsere, hvilke cookies (herunder varigheden af cookies og deres udbyder) der sendes af hjemmesiden på ethvert givet tidspunkt, som følger:

I Chrome-browseren:
(1) klik på hængelåsikonet til venstre i adresselinjen, (2) gå til fanen “Cookies”.
I Firefox-browseren:
(1) klik på skjoldikonet til venstre i adresselinjen, (2) gå til fanen “Tilladt” eller “Blokeret”, (3) klik på boksen “Inter-site tracking cookies”, “Social media tracking elements” eller “Content with tracking elements”.
I Internet Explorer:
(1) klik på menuen “Funktioner”, (2) gå til fanen “Internetindstillinger”, (3) gå til fanen “Generelt”, (4) gå til fanen “Indstillinger”, (5) klik på boksen “Vis filer”.
I Opera-browseren:
(1) klik på hængelåsikonet til venstre i adresselinjen, (2) gå til fanen “Cookies”.
i Safari-browseren:
(1) klik på menuen “Indstillinger”, (2) gå til fanen “Privatliv”, (3) klik på boksen “Administrer webstedsdata”
Uanset hvilken browser du bruger, kan du bruge de værktøjer, der er tilgængelige på f.eks:
https://www.cookiemetrix.com/ eller: https://www.cookie-checker.com/

7.5. Som standard accepterer de fleste webbrowsere på markedet lagring af cookies. Du kan bestemme betingelserne for brug af cookies via indstillingerne i din egen browser. Det betyder, at du f.eks. delvist kan begrænse (f.eks. midlertidigt) eller helt deaktivere muligheden for at gemme cookies – i sidstnævnte tilfælde kan det dog påvirke nogle af webstedets funktionaliteter (f.eks. kan det ikke være muligt at følge bestillingsstien via bestillingsformularen, fordi produkterne ikke huskes i indkøbskurven under de efterfølgende trin i bestillingen).
7.6. Din browsers indstillinger vedrørende cookies er relevante for dit samtykke til brugen af cookies på vores hjemmeside – i overensstemmelse med reglerne kan et sådant samtykke også udtrykkes gennem dine browserindstillinger. Detaljerede oplysninger om, hvordan du ændrer dine cookie-indstillinger, og hvordan du selv sletter dem i de mest populære webbrowsere, er tilgængelige i hjælpeafsnittet i din webbrowser og på de følgende sider (klik blot på det relevante link):
i Chrome-browseren
i Firefox-browseren
i Internet Explorer-browseren
i Opera-browseren
i Safari-browseren
i Microsoft Edge-browseren
7.7. Administratoren kan bruge Universal Analytics-tjenester på hjemmesiden, der leveres af Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). Disse tjenester hjælper administratoren med at føre statistik og analysere trafikken på hjemmesiden. De indsamlede data behandles af de ovennævnte tjenester for at generere statistikker, der hjælper med at administrere hjemmesiden og analysere trafikken på hjemmesiden. Disse data er af en samlet karakter. Ved brug af ovennævnte tjenester på hjemmesiden indsamler administratoren sådanne data som kilden til og mediet for erhvervelse af besøgende på hjemmesiden og deres adfærd på hjemmesiden, oplysninger om de enheder og browsere, hvorfra de besøger hjemmesiden, IP og domæne, geografiske data og demografiske data (alder, køn) og interesser.
7.8. Det er muligt for en person nemt at blokere frigivelsen af oplysninger til Google Analytics om hans/hendes aktivitet på webstedet – til dette formål kan du f.eks. installere en browsertilføjelse leveret af Google Ireland Ltd. tilgængelig her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
7.9. In connection with the possibility of the Administrator to use advertising and analytical services provided by Google Irelantd Ltd. on the Website, the Administrator indicates that full information on the principles of processing of data of visitors to the Website (including information stored in cookies) by Google Ireland Ltd. can be found in the privacy policy of Google services available at the web address: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
7.10. Administratoren kan på hjemmesiden bruge Facebook Pixel-tjenesten, der leveres af Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland). Denne tjeneste hjælper administratoren med at måle effektiviteten af reklamer og finde ud af, hvilke handlinger besøgende foretager på hjemmesiden, og vise skræddersyede reklamer til disse besøgende. Du kan finde detaljerede oplysninger om driften af Facebook Pixel på følgende webadresse: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
7.11. Du kan administrere driften af Facebook Pixel via annonceindstillingerne på din Facebook.com-konto: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

8.1. Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Administratoren opfordrer til, at når du går til andre hjemmesider, bør du gøre dig bekendt med den privatlivspolitik, der er etableret der. Denne fortrolighedspolitik gælder kun for administratorens websted.

Præferencer for cookies

Du kan acceptere, justere eller afvise brugen af alle cookies og lignende teknologier. Du kan foretage detaljerede valg ved hjælp af nedenstående muligheder. Du kan til enhver tid ændre dine indstillinger.